Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Súhlasím Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu fisk.sk

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej aj "Všeobecné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú v zmysle uzavretej dealerskej dohody spoločnosť SK-technik, s r.o. so sídlom Jaseňová 3223/36, 010 07, Žilina, IČO: 36408972, IČ DPH SK2020100225 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13941/L (ďalej len "dodávateľ") na jednej strane a dealer na druhej strane (ďalej len "dealer") a ktoré sa týkajú predaja tovaru spoločnosťou SK-technik, s.r.o. dealerovi.

1.2 Dealerom spoločnosti SK-technik, s.r.o. sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má v rámci svojej podnikateľskej činnosti oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky. 

1.3 Dealer je oprávnený ďalej predávať tovar dodaný dodávateľom, tretím osobám, ktoré sú konečnými spotrebiteľmi alebo tovar nakupujú za účelom jeho ďalšieho predaja, t.j. vykonávať s tovarom veľkoobchod aj maloobchod.

1.4 Vzájomné práva a povinnosti medzi dodávateľom a dealerom sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami a prípadnými ďalšími zmluvami uzavretými medzi týmito zmluvnými stranami. Vzťahy neupravené Všeobecnými podmienkami, resp. inými zmluvami a dohodami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými príslušnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.5 Zmluvné strany sa môžu odchýliť od Všeobecných podmienok len ak sa na tom dohodnú osobitnou dohodou v písomnej forme. 

1.6 Dealerom sa stáva každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá obdrží po dohode s dodávateľom prístupové práva do Eshopu dodávateľa 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU 

2.1 Dealer si objednáva tovar na základe písomnej objednávky. Objednávky musia byť zasielané formou poštovej správy, online obchodom alebo e-mailom a musia byť doručené dodávateľovi. Telefonická objednávka musí byť dealerom v primeranom čase potvrdená e-mailom, inak nie je záväzná.

2.2 Objednávka sa stáva pre zmluvné strany záväznou jej potvrdením zo strany dodávateľa. Potvrdenie sa vykoná spravidla rovnakým spôsobom ako bola objednávka podaná zo strany dealera, prípadne iným, preukázateľným spôsobom. Nadobudnutím záväznosti objednávky vzniká dodávateľovi záväzok riadne a včas dodať dealerovi objednaný tovar a záväzok dealera prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu uvedenú na daňovom doklade, ktorú má dealer k dispozícií po prihlásení na Eshop dodávateľa prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov.

2.3 Objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

 • 1. označenie (obchodné meno) spoločnosti SK-technik, s.r.o. 
 • 2. označenie (obchodné meno, sídlo) dealera, 
 • 3. presnú špecifikáciu objednávaného tovaru a to jeho druhom a množstvom, 
 • 4. požadovaný termín dodania tovaru, 
 • 5. spôsob odberu a miesto dodania tovaru, 
 • 6. uvedenie spôsobu platby 
 • 7. meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu dealera, 
 • 8. meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú za dealera vybavovať objednávky. 

2.4 Ak objednávka nebude obsahovať uvedenie termínu dodania, predpokladá sa že sa termín dohodol na dobu obvyklú, resp. primeranú dodaniu objednaného tovaru, alebo dobu ktorá je označená pri každom tovare uverejnenom na Eshope dodávateľa.

2.5 Ak objednávka nebude obsahovať spôsob odberu a miesto dodania tovaru, predpokladá sa, že tovar bude dodaný podľa článku 3. týchto Všeobecným podmienok.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak dealer odstúpi od objednávky potvrdenej dodávateľom podľa bodu 2.2 týchto Všeobecných podmienok, dodávateľ si vyhradzuje právo na zmluvnú pokutu vo výške 90% z kúpnej ceny za tovar objednaný v takto zrušenej objednávke. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní od dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie dodávateľom. 

3. DOPRAVA, ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom objednaného tovaru je adresa dodania uvedená dealerom pri registrácií na Eshope dodávateľa.

3.2. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, dodávateľ hradí dopravu za týchto podmienok: 

 • Hodnota objednávky dealera kategórie D1 v cenníkových cenách, ktorá presiahne sumu 200 .- EUR bez DPH. 
 • Hodnota objednávky dealera kategórie D2 v cenníkových cenách, ktorá presiahne sumu 100 .- EUR bez DPH. 
 • • Všetky objednávky dealera kategórie D3 
 • Ak nie sú dosiahnuté uvedené sumy, bude dealerovi účtovaný poplatok za dopravu v sume 3.- EUR bez DPH. 

3.3 Dealer má uhradené všetky záväzky voči dodávateľovi v termíne splatnosti. V prípade, že dopravu hradí dodávateľ, posielajú sa zásielky službou UPS (SPS). Ostatné objednávky sú vybavované jednou z dodávateľom ponúkaných prepravných spoločností podľa preferencií klienta a sú účtované podľa aktuálneho cenníka prepravy. Iné podmienky prepravy je možné dohodnúť individuálne v písomnej forme. 3.35 Ak dodávateľ zabezpečuje dodanie tovaru, nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať. Zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu tovaru prechádza na dealera okamihom odovzdania tovaru prepravcovi (napr. kuriérovi doručovateľskej služby) v zmysle bodu 3.2. týchto Všeobecných podmienok. Dealer vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami dodania tovarov vybranej doručovateľskej služby.

3.4 Pri prevzatí tovaru dealer prevezme dodací a záručný list, prípadne iné doklady vzťahujúce sa k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá dodávateľ alebo dopravca.

3.5 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto dodania určené podľa bodu 3.1 týchto Všeobecných podmienok, alebo na miesto dodania osobitne dohodnuté v objednávke, prípadne v osobitnej dohode a pripravený na odovzdanie dealerovi. Tovar sa považuje za prevzatý, keď dealer podpíše faktúru, dodací list dodávateľa alebo doručovací hárok dopravcu. 

3.6 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru zo strany dopravcu je dealer povinný bezodkladne ohlásiť dodávateľovi, najneskôr do 24 hodín v rámci pracovných dní od uskutočnenia odovzdávania tovaru dopravcom.

3.7 Bezodkladne po dodaní tovaru je dealer povinný tovar skontrolovať. Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas a dodávateľovi tým vznikne škoda, je povinný túto škodu uhradiť. Ak sa doručuje tovar prostredníctvom doručovateľskej služby, je povinný uhradiť sumu vyplývajúcu z omeškania prevzatia, resp. vrátenia zásielky podľa podmienok prepravy tejto doručovateľskej služby. Zodpovednosť za škodu tovaru prechádza na dealera okamihom omeškania s prevzatím tovaru.

3.8 Zmluvné strany si dohodli výhradu vlastníctva k tovaru, t.j. vlastnícke právo k tovaru dodanému dealerovi prechádza na dealera až po zaplatení celej výšky kúpnej ceny za tento tovar.

3.9 V prípade požadovaného skladania tovaru (napr. barbone PC Shuttle), si dodávateľ vyhradzuje právo na dodanie tovaru oneskorene o nevyhnutný čas potrebný na poskladanie/montáž komponentov. V prípade požadovaného poskladania, dodávateľ doporučuje dohodnúť podmienky dodania telefonicky. Skladanie tovaru je bezplatné pokiaľ sa dodávateľ s dealerom nedohodne inak. 

4. CENA TOVARU 

4.1 Cena tovaru na Eshope dodávateľa bez prihlásenia je doporučená predajná cena koncovému užívateľovi. Kúpna cena tovaru je uvedená po prihlásení dealerom na Eshope dodávateľa. Platnou kúpnou cenou tovaru je cena stanovená na Eshope v čase odoslania objednávky podľa bodu 2.1 Všeobecných podmienok. 

4.2 Ceny tovarov môžu byť rozdielne v závislosti od kategórie dealera D1/D2/D3 pričom D1 je základná dealerská cena, D2 je znížená oproti D1 a D3 je znížená oproti D2. 

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje zasielať dealerovi informáciu o zmene cien tovarov prostredníctvom emailovej správy.

4.4 Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť na zmene cenových podmienok jednotlivých druhov tovaru oproti cenám podľa cien na Eshope dodávateľa. Tieto zmeny musia byť obojstranne prijaté.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom prijatia objednávky tovaru podľa bodu 2.1 a dňom úhrady kúpnej ceny dealerom

      a.) vzrastie kurz amerického dolára voči euro kurzu vyhláseného Európskou centrálnou bankou o viac ako jedno percento. SK-technik je v takomto prípade oprávnený jednostranne zvýšiť kúpnu cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

      b.) dôjde k zvýšeniu nákupnej ceny tovaru. SK-technik je v takomto prípade oprávnený jednostranne zvýšiť kúpnu cenu objednáného tovaru o sumu rovnajúcu sa rozdielu nákupnej ceny konkrétneho objednaného tovaru v deň prijatia objednávky a nákupnej ceny konkrétneho objednaného tovaru v deň úhrady kúpnej ceny dealerom. 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Dealer je povinný za tovar, zaplatiť kúpnu cenu v zmysle týchto Všeobecných podmienok riadne a včas.

5.2 Úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar vykoná dealer po dohode s dodávateľom niektorým z nasledovných spôsobov: 

 • 1. vopred, uhradením zálohovej faktúry 
 • 2. v hotovosti pri prevzatí tovaru, 
 • 3. po prevzatí tovaru na základe faktúry s dobou splatnosti podľa dealerských kategorií D1/D2/D3   

              a) Dealer má uhradené všetky záväzky voči SK-technik-u 

              b) Dealer nie je evidovaný v databáze dlžníkov na stránke www.finstat.sk 

              c). Súčet objednaného, fakturovaného a zaplateného tovaru prostredníctvom platby v hotovosti alebo zálohovou faktúrou z predošlých objednávok je viac ako 500,- € bez DPH. 

PODMIENKY ODBERU NA FAKTÚRU S DOBOU SPLATNOSTI 

 1. Dealer D1 má dobu splatnosti faktúry 5 kalendárnych dní a úverový rámec 1000,- € bez DPH 
 2. Dealer D2 má dobu splatnosti faktúry 10 kalendárnych dní a úverový rámec 3000,- € bez DPH 
 3. Dealer D3 má dobu splatnosti faktúry 15 kalendárnych dní a úverový rámec 6000,- € bez DPH 

- Dealer D2 je každý dealer, ktorý má za predošlý kalendárny rok obrat minimálne 3000,- € bez DPH 

- Dealer D3 je každý dealer, ktorý má za predošlý kalendárny rok obrat minimálne 6000,- € bez DPH 

5.3 Platba vopred sa vykoná na základe zálohovej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti v nej uvedená suma pripísaná na účet dodávateľa. Ak cena nebola splatená riadne a včas a ani do 5 dní odo dňa splatnosti, je dodávateľ oprávnený od objednávky odstúpiť jednostranným písomným vyhlásením. Dealer má v takomto prípade povinnosť dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10%) z kúpnej ceny, ktorú mal zaplatiť. Nárok dodávateľa na náhradu škody z takto zrušenej objednávky zostáva nedotknutý.

5.4 Platbu kúpnej ceny za objednaný tovar v hotovosti je dealer povinný vykonať pred jeho prevzatím. Dodávateľ je povinný vydať účtovný doklad o zaplatení ceny za tovar v hotovosti oproti prijatiu sumy kúpnej ceny.

5.5 Platbu kúpnej ceny po prevzatí tovaru je dealer oprávnený vykonať iba v prípade uzavretia osobitnej dohody s dodávateľom – splnenie podmienok podľa odseku 5.2

5.6 Dealer je oprávnený požiadať dodávateľa o osobitnú dohodu o odbere na faktúru s dobou splatnosti po splnení podmienok podľa odseku 5.2

5.7 Uzavretím dohody o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpne ceny poskytne dodávateľ dealerovi úverový rámec podľa odseku 5.2 v rámci ktorého je dealer oprávnený preberať tovary s odloženou úhradou faktúry. Dealer môže takto s odloženou splatnosťou faktúry odoberať tovar vždy len do celkovej hodnoty, ktorá neprevyšuje hodnotu úverového rámca určenú v zmluve o kúpe tovaru s odloženou platbou faktúry. 

5.8 Po vyčerpaní sumy úverového rámca stanovenej v dohode o kúpe tovaru s odloženou platbou, bude dealerovi dodaný tovar iba v prípade jeho úhrady spôsobom, ako keby dohoda o kúpe tovaru s odloženou platbou faktúry nebola uzavretá.

5.9 Dodávateľ môže požadovať pred uzavretím dohody o kúpe tovaru s odloženou platbou zabezpečenie úhrady kúpnej ceny dealerom nasledujúcimi prostriedkami: 

 • 1. vystavením zmenky v prospech dodávateľa, 
 • 2. spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu, 
 • 3. prevzatím ručenia, 
 • 4. postúpením pohľadávky, 
 • 5. uznaním záväzku, 
 • 6. pristúpením k záväzku, 
 • 7. poskytnutím inej zábezpeky. 

5.10 Zabezpečovacie prostriedky uvedené v bode 5.9 má dodávateľ právo podľa vlastného uváženia požadovať jednotlivo alebo ich kumulovať.

5.11 Mena úhrady za objednaný tovar je len v EURO „€“.

5.12 Ak je dealer v omeškaní s platením ceny za objednaný tovar je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy, za každý aj začatý deň omeškania.

5.13 Menová doložka uvedená v bode 4.5, platí i v prípade nárastu kurzu USD voči mene, v ktorej sa platí za tovar.

5.14 K odberateľským faktúram nepresahujúcim celkovú sumu 20,-€ bez DPH, je dodávateľ oprávnený účtovať manipulačný poplatok vo výške 3,-€ bez DPH. 

6. VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU 

6.1 Dealer, má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 7 kalendárnych dní od doručenia len v prípade, že sa jedná o nerozbalený tovar. 

6.2 Dealer o vrátení tovaru vopred informuje dodávateľa mailom v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia tovaru, dodávateľ je následne povinný potvrdiť vrátenie mailom do 2 pracovných dní. 

6.3 Dealer zabezpečí dodanie vráteného tovaru dodávateľovi maximálne do 3 pracovných dní od potvrdenia vrátenia 

6.4 Dealer zabezpečí dodanie vráteného tovaru dodávateľovi na vlastné náklady 

6.5 Finančné vyrovnanie pri vrátení tovaru je riešené formou faktúry od dealera dodávateľovi v identických cenách a platobných podmienkach aké platili pri objednávaní tohoto tovaru dealerom. 

7. REKLAMÁCIE TOVARU, ZÁRUČNÉ A POZÁRUĆNE PODMIENKY 

7.1 ZÁRUČNÁ DOBA 

Dodávateľ poskytuje nasledujúce záruky na tovar a zaväzuje sa ho opraviť v týchto termínoch pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 

Reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 1 pracovným dňom sa v prípade, že sa závada potvrdí (1 pracovný deň na testovanie v servisnom stredisku dodávateľa) vymení na druhý deň odo dňa prijatia reklamácie ak je daný tovar skladom. V prípade, ak daný tovar skladom nie je, dodávateľ je oprávnený uskutočniť výmenu tovaru až keď bude mať tovar v skladových zásobách. 

Pre reklamovaný tovar v záruke, zakúpený pred viac ako 1 pracovným dňom platia lehoty podľa dohody so zákazníkom. Ak nie je dohoda možná, postupuje sa v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom. Dodávateľ sa týmto zaväzuje vybaviť všetky reklamácie v čo možno najkratšom čase v jeho vlastnom záujme. 

7.2 MIESTO REKLAMÁCIE 

Miestom reklamácie je primárne servisné stredisko dodávateľa, v krajnom prípadne jeho sídlo. 

7.3 PREVZATIE TOVARU DEALEROM 

Dealer je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom odbere na sklade dodávateľa, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s faktúrou vr. sériových čísiel a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade rozdielu medzi faktúrou a vydaným tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je dealer povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná. Dealer tovaru zaslaného prepravnou službou je povinný skontrolovať zásielku podľa sprievodného dokumentu (faktúry), správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky dodávateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to ešte pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je dealer povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať „Zápis o škode“. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky (dealer) povinný oznámiť dodávateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s dealerom „Zápis o škode“. Po obdržaní zápisu je dealer povinný uplatňovať reklamáciu u dodávateľa. 

7.4 MECHANICKÉ POŠKODENIE 

Dealer je povinný tovar bez zbytočného odkladu pri osobnom odbere skontrolovať. Mechanicky poškodený výrobok je dealer povinný reklamovať bezodkladne. Pri prevzatí tovaru zaslaného prepravnou službou je povinný zásielku skontrolovať ešte pre podpisom dokladu o prevzatí. Mechanické poškodenie je dealer povinný reklamovať bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru doručeného prepravnou službou v rámci pracovných dní. Rovnako je nutné pri osobnom odbere ihneď a pri doručení prepravnou službou bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín v rámci pracovných dní od prevzatia tovaru, reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri poškodení výrobku pri transporte je dealer povinný bez zbytočného odkladu reklamovať tovar u dopravcu. Uzatvoriť dopravné poistenie je dodávateľ povinný iba na výslovnú žiadosť dealera, pričom náklady znáša dealer. 

7.5 RIEŠENIE REKLAMÁCIE 

Počas záručnej doby zaistí dodávateľ prostredníctvom zamestnancov svojho servisného strediska odstránenie poruchy výrobku. V prípade oprávnenej reklamácie znáša dodávateľ náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť k dealerovi. Dealer má výlučne nárok na, v prípade oprávnenej reklamácie, odstránenie vád tovaru, výmenu tovaru alebo na vystavenie dobropisu. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným, s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami, prípadne dobropisom. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať odberateľovi náhradný tovar, ktorý spĺňa obdobné alebo vyššie parametre a technické riešenia predtým zakúpeného tovaru. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar nie je na trhu dostupný, reklamácia tovaru bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady, stanovenej servisným strediskom dodávateľa. V takom prípade je dodávateľ oprávnený rozhodnúť o tom, či tovar vybaví adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu. 

7.6 DOKLADY POTREBNÉ K UPLATNENIU ZÁRUKY 

Dealer je povinný zadať reklamáciu elektronicky cez Eshop dodávateľa a tovar doručiť dodávateľovi spolu s číslom reklamácie, ktoré pridelil systém dodávateľa a ktoré obdrží mailom. Doklad o pridelení RMA čísla prikladá dealer k reklamovanému tovaru. Reklamovaný tovar je zaslaný na náklady dealera a v prípade oprávnenej reklamácie bude späť zaslaný na náklady dodávateľa. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (dopravné náklady) do miesta vybavenia reklamácie znáša dealer. Dealer je povinný predložiť dodávateľovi číslo dokladu alebo jeho priamu kópiu z ktorého je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru a výrobné číslo tovaru. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná, tovar nebude prevzatý do reklamácie. Výrobok musí byť odovzdaný v antistatickom obale s kompletnou dokumentáciou a v prípade doručenia prepravnou službou riadne zabalený aby sa predišlo poškodeniu tovaru počas prepravy. Tovar dealer zašle na reklamáciu dodávateľovi až po obdržaní čísla RMA, ktoré mu dodávateľ zašlem prostredníctvom emailovej správy. 

7.7 ZÁNIK ZÁRUKY 

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorého výrobné číslo bolo odstránené, alebo je nečitateľné. Záruka zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu výrobku, zásahom nepovolanej osoby t.j. nie technikom dealera alebo poverenou osobou dodávateľa, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, vysoká/nízka teplota, nadmerná prašnosť, odstránením plomby z výrobku, poškodením ochrannej pásky na HDD/SSD. Záruka zaniká aj v prípade, že tovar je neprimerane znečistený, zjavne mechanicky deformovaný, poškodené originálne nálepky so sériovým číslom výrobku. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady kedy došlo k poškodeniu výrobku živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu, poruchou iného komponentu v PC, nevhodnou obsluhou. Dopravné náklady spojené s výkonom pozáručného servisu hradí dealer. Dodávateľ si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie. Uznaním reklamácie tovaru typu „zariadenia pre ukladanie dát“ (pevný disk a ostatné zázn. média) nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla stratou dát spôsobenou chybou zariadenia. Nároky plynúce zo záruky náležia iba dealerovi a nemôže ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho previesť na tretiu osobu. 

7.8 NÁHRADA ZA NEOPRÁVNENÚ REKLAMÁCIU 

Pokiaľ pri riešení reklamácie bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví, vyhradzuje si dodávateľ účtovať náklady spojené s testovaním a manipuláciou (15,- EUR bez DPH za každú aj začatú hodinu). Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním dealera alebo tretej osoby - poškodením tovaru nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou (napr. zatečenie) a dealer napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže dodávateľ od dealera požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil. V prípade skrytej vady, napr. zatečená klávesnica, spálené CPU/GPU pod chladičom, pretaktovanie, ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie si dodávateľ vyhradzuje nárok na náhradu škody u dealera, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom. V prípade ak dealer nesúhlasí s vyjadrením servisného strediska dodávateľa o neoprávnenej reklamácii, môže dodávateľ postúpiť reklamáciu výrobcovi. Ak ani v tomto prípade reklamácia nebude uznaná, dealer je povinný uhradiť všetky náklady dodávateľa spojené s riešením reklamácie pričom čas na vybavenie takejto reklamácie sa môže výrazne predĺžiť. 

7.9 REKLAMÁCIE KONKRÉTNEJ KOMPONENTY 

Pri reklamovaní barbone systému Shuttle sú dealeri povinní určiť chybný diel PC zostavy (Barbone systém, HDD, SSD, RAM, AC adaptér), reklamovať iba tento diel, na reklamačnom protokole presne vyšpecifikovať chybu (ako sa prejavuje, v akých režimoch, časových intervaloch atď.). V prípade, že dealer z rôznych dôvodov nebude schopný určiť chybný diel, vyhradzuje si dodávateľ účtovať mu náklady spojené s testovaním a manipuláciou (15,- EUR bez DPH za každú aj začatú hodinu). 

8. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

8.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne dealerovi vždy dostatočné informácie o tovaroch, o ich kvalite, spôsobe starostlivosti o ne a pod., vrátane oznámenia ďalších informácií, ktoré je v zmysle príslušných právnych predpisov predajca povinný oznamovať.

8.2. Dealer sa zaväzuje, že všetky informácie o tovaroch, ktoré získa od dodávateľa a ktoré je dôležité či potrebné poznať pri predaji tovarov, odovzdá svojim zamestnancom, spolupracovníkom, ktorí výrobky predávajú a zabezpečí pravidelnú kontrolu ich znalosti uvedených informácií.

8.3. Dealer je povinný informácie potrebné pre riadne a bezpečné užívanie tovarov oznámiť osobám na ktoré tovary ďalej postúpi, vrátane oznámenia ďalších informácií, ktoré je v zmysle príslušných právnych predpisov predajca povinný oznamovať. 

9 . UTAJENIE 

9.1. Dealer sa zaväzuje, že všetky jemu zverené doklady, know-how, určenné marketingové informácie a odborné informácie, týkajúce sa tovarov bude považovať za dôverné a tvoriace predmet obchodného tajomstva a nebude ich odovzdávať tretím osobám s výnimkou zamestnancov, ktorí tieto informácie potrebujú k výkonu svojich pracovných úloh. Týmto nie je dotknutý článok 8. týchto Všeobecných podmienok.

9.2. pokiaľ dealer tieto informácie odovzdá ďalším osobám uvedeným v predchádzajúcom bode, je povinný zabezpečiť, aby ich aj tieto osoby považovali za dôverné a tvoriace predmet obchodného tajomstva. 

9.3. Utajeniu nepodliehajú tie informácie, ktoré sú v danej obchodnej oblasti všeobecne známe. 

10 . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Dodávateľ má výhradné právo priebežne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja. Dobu nadobudnutia platnosti zmien obchodných podmienok určuje dodávateľ, nenastane však skôr ako 7-my deň odo dňa ich uverejnenia na internetovej stránke - www.fisk.sk . Dodávateľ sa zaväzuje minimálne 7 dní pred termínom nadobudnutia platnosti zmien Všeobecných podmienok emailom oznámiť tieto zmeny dealerovi.

10.2. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší Všeobecné obchodné podmienky predaja, na posúdenie porušenia povinnosti sa vychádza zo znenia týchto Všeobecných podmienok platných v čase ich porušenia.

10.3. Každá zmluvná strana je oprávnená od dealerskej dohody s okamžitou platnosťou odstúpiť v prípade ak: 

 • 1. na majetok jednej zo strán dohody bol vyhlásený konkurz alebo návrh na jeho vyhlásenie bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, alebo z dôvodu, že majetok nepostačuje ani na úhradu trov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo bolo začaté vyrovnávacie konanie, 
 • 2. jedna zo strán dohody stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dealerskej dohody. 

10.4 Dodávateľ a dealer sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z týchto Všeobecných podmienok, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. 

 


Žiadne produkty

To be determined Doprava
0.00 € Celkom

Cena bez DPH

Pokladňa